Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Upgrading to WordPress 2.9 with MySQL 4.0

To upgrade to WordPress 2.9, you must also upgrade your MySQL 4.0 database to a newer version.

This process may take a few hours due to the length of time databases take to backup, set up, and restore. Let's get started in your Hosting Control Panel.

1. Backup Your Current WordPress Database

Use your Hosting Control Panel to backup your MySQL 4.0 database into which WordPress is installed.

Back up and restore MySQL or MSSQL databases in Web & Classic hosting

2. Create a New Database

Use your Hosting Control Panel to create a new MySQL database using MySQL 5.0 or higher.

Create MySQL or MS SQL databases in my Web & Classic Hosting account

3. Restore Your Backed-Up Database to Your New Database

Use your Hosting Control Panel to restore your database backup into the new MySQL 5.0 or greater database.

Back up and restore MySQL or MSSQL databases in Web & Classic hosting

4. Update Your wp-config.php File

Use your Hosting Control Panel to find the host name for your MySQL database. You will need this information to modify your wp-config.php file.

Why is WordPress unable to connect to my database during install?

Modify Your wp-config.php File

 1. Open your wp-config.php file in a text editor, such as Notepad.

  If there is no file called wp-config.php, open wp-config-sample.php and save it as wp-config.php.
 2. In wp-config.php, locate the section that looks like this example:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');

  NOTE: The wp-config.php file displays your old database name and location and password, rather than this default information.

 3. Replace the following information with the information used to create your database:
  • putyourdbnamehere is your MySQL database name.
  • usernamehere is your MySQL user name.
  • yourpasswordhere is your MySQL password.
  • localhost is your MySQL host name.
 4. Upload your modified wp-config.php file.

You can now access your wp-admin panel and upgrade to WordPress version 2.9.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.