Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Uploading a favicon

A favicon (short for favorites icon) is an icon associated with a particular website. Favicons display in the address bar to the left of the URL, in bookmarks, and in supported browsers at the top of page tabs.

To Upload a Favicon

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Business Information section, select Name, Logo, Contact Info.
  5. In the Favicon section, click Upload.
  6. Navigate to, and select, the image file you want to use as your favicon, and then click Open.
  7. Click OK.

Note: For the favicon to display on your storefront, you must publish your site.Your favicon does not display in Preview mode.

For additional information on creating a favicon for your Quick Shopping Cart storefront, see Creating a Favicon.
If you're having difficulty getting your favicon to display, see Why doesn't my new Favicon display?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.