Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Use a custom domain for my storefront

You can customize your storefront by displaying your own domain name in the web browser address bar. For example, your storefront URL can display as www.coolexample.com instead of the default secureserver.net URL.

Note: For security purposes, we limit this feature to certain pages of your storefront. When customers enter secure areas of your storefront, the default URL displays instead of your custom domain.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. From the Settings menu, select Branding.
  select branding
 3. In the Custom Domain section, select Yes, use a custom domain for my homepage and enter your domain name in the Site field.
  enter custom domain

  Note: If you are using the Reseller Plugin for your storefront, we recommend setting up a custom domain using a different subdomain, such as shop.coolexample.com or store.coolexample.com . This will allow your storefront to continue showing your unique branding to your customers.

 4. If the domain name you entered is registered in the same account and using our nameservers, we will automatically update DNS for you.
 5. To use a domain name registered elsewhere, select I manage my DNS, and follow the steps provided.
 6. Click Save to apply your changes.

  Note: It can take up to 48 hours for your DNS changes to take full effect.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.