Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Use stock images in your campaigns

If you don't have any photos to upload into the image gallery, you can select one from the built-in collection of royalty free stock photos. With thousands of photos to choose from, you should be able to find a picture to fit your needs.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Overview page, click on the Campaigns tab.
  Click campaigns
 3. On the Campaigns page, click Compose to start a new campaign.
  Click compose
 4. Note: If you have an existing campaign, click Edit below to the campaign you would like to update.

 5. In the sidebar, click the Globe button to open the Stock Images gallery.
  Click globe
 6. Enter a keyword into the search box to see the images.
  Enter keyword
 7. Select and drag an image from the search results into one of the placeholder icons click globe button in the template.
  Drag photo
 8. Note: Any images you select will be added to your personal gallery. Click on the picture button to view all the photos you've selected.
  Click picture button

 9. If you're ready to send your marketing campaign, click Continue to proceed.
  Click continue
 10. Note: If you plan to work on your campaign later, click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.