Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Use WP-CLI to manage your site

You can control your Managed WordPress account through WP-CLI (WordPress Command Line Interface). If you're proficient with command line interfaces, this can be a much simpler way to get around WordPress.

  1. Access your Managed WordPress account via SSH (more info).

    Note: For Pro Managed WordPress accounts (available in U.S.A. and Canada only), skip the next step and continue with Step 3.

  2. Change to your account's html directory using the following command:
    cd html
  3. Run the WP-CLI application using the following command:
    wp

You can find a full list of commands on the WP-CLI site here.

We have also created a custom command purge which clears your Managed WordPress account's cache.

Example Commands

To update all plugins, run the following command:

wp plugin update --all

To update all themes, run the following command:

wp theme update --all

To repair your database, run the following command:

wp db repair

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.