Using an SSL with Your WordPress Admin Control Panel

You need an SSL certificate installed and set up on your shared hosting account before proceeding with the WordPress® installation. If you don't have an SSL, we can help. For more information, click here.

Note: If you are using Managed WordPress, we automatically handle this for you.

To enable WordPress and SSL, you need to edit your wp-config.php file. You can download this file from your account over FTP or use the FTP file manager in your account. For more information see Editing files in Web & Classic hosting.

To Use an SSL with Your WordPress Admin Control Panel

  1. Using your hosting account's editor, open your WordPress installation's wp-config.php file.
  2. Select your wp-config.php file, and then click Edit.
  3. Find the following line:
    /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  4. Direct above it, type these two lines:
    define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
    define('FORCE_SSL_LOGIN', true);

So, after you're done editing, your wp-config.php file should look like this:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Now when you log in to your admin page, you should see https in your browser's address bar.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.