Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting Web Site

Collaboration Data Objects (CDO) can be used to send email from Windows shared hosting websites running IIS 6, 7, or 8. The following code sample demonstrates how to use CDO to create and send email.

<%
sendUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
smtpUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"


' Set the mail server configuration
Set objConfig=CreateObject("CDO.Configuration")
objConfig.Fields.Item(sendUrl)=2 ' cdoSendUsingPort
objConfig.Fields.Item(smtpUrl)="relay-hosting.secureserver.net"
objConfig.Fields.Update


' Create and send the mail
Set objMail=CreateObject("CDO.Message")
' Use the config object created above
Set objMail.Configuration=objConfig
objMail.From="sender@coolexample.com"
objMail.ReplyTo="sender@coolexample.com"
objMail.To="recipient@coolexample.com"
objMail.Subject="subject"
objMail.TextBody="body"
objMail.Send
%>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.