Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDONTS uses the NewMail object to create and send email.

Note: This method is incompatible with Windows shared hosting websites running IIS 7. If you have IIS 7, see Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account.

The following ASP code sample demonstrates how to use CDONTS to create and send email:

<%
Dim MyBody
Dim MyCDONTSMail

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
MyCDONTSMail.From= "sender@coolexample.com"
MyCDONTSMail.To= "recipient@coolexample.com"
MyCDONTSMail.Subject="Subject"
MyBody = "Body"
MyCDONTSMail.Body= MyBody
MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing
%>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.