Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account

CDOSYS is part of the System.Web.Mail namespace and is installed by default on Windows 2000 and Windows XP platforms. It replaces CDONTS for sending SMTP email messages and can be used with our IIS 6 and IIS 7 Windows hosting accounts. The following code sample demonstrates how to create, format, and send email.

The server relay-hosting.secureserver.net is used to send email from your hosted domain. You must populate the SmtpMail object's SmtpServer property with this value. Our shared hosting servers allow for email attachments up to 30 MB.

// language -- C#
// import namespace
using System.Web.Mail;

private void SendEmail()
{
   const string SERVER = "relay-hosting.secureserver.net";
   MailMessage oMail = new System.Web.Mail.MailMessage();
   oMail.From = "emailaddress@domainname";
   oMail.To = "emailaddress@domainname";
   oMail.Subject = "Test email subject";
   oMail.BodyFormat = MailFormat.Html; // enumeration
   oMail.Priority = MailPriority.High; // enumeration
   oMail.Body = "Sent at: " + DateTime.Now;
   SmtpMail.SmtpServer = SERVER;
   SmtpMail.Send(oMail);
   oMail = null; // free up resources
}

For more information about CDOSYS, see MSDN.

Warning: Our mail server will not send email containing a "From:" header entry of aol, gmail, yahoo, hotmail, live, aim, or msn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.