Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Excel to assign images to your products

After you've added products to your catalog in Quick Shopping Cart®, you can assign images from your Media Gallery to products using the Microsoft Excel® Product Images Template. To assign the images, you need to first upload images to your Media Gallery.

To Download the Excel Spreadsheet Template

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. Click Product Images.
 6. Click Export, and then specify where you want to download the file.

Editing the Excel Spreadsheet Template

Use this spreadsheet to assign images from your Media Gallery to products in your catalog. Labeling the image with the product SKU or product title makes assignment easier.

Note: To add, delete or modify products you must use the Products spreadsheet.

Part Number — The unique identifier for this product. This field is required and cannot be edited.

Product Title — The product name. This field is required and cannot be edited.

Thumbnail — The file name for the thumbnail image in the Media Gallery.

Standard — The file name for the standard image in the Media Gallery.

Zoom — The file name for the zoom image in the Media Gallery.

Importing the Excel Spreadsheet Template into Quick Shopping Cart

After you have made edits, you need to import the spreadsheet to update your store.

To import the Excel Spreadsheet

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to modify.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Updates & Exports.
 5. Click Product Images.
 6. Click Import and in the Upload Images window, click Browse to locate and open the file.
 7. Click Upload.

You must publish your site for the storefront to reflect your changes.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.