Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Using .htpasswd With Your Linux Shared Hosting Account

To protect a directory in your hosting account with a password, in that directory, create an .htaccess file that contains the following:

AuthUserFile /yourabsolutehostingpath/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "EnterPassword"
AuthType Basic

require valid-user

Where /yourabsolutehostingpath is your hosting account's absolute hosting path. For more information, see Find your absolute path.

The AuthUserFile describes where the Web server looks for the .htpasswd file. The .htpasswd file contains a list of users who have access to a protected directory and their hashed passwords. There are a number of tools available online to create .htpasswd files.

Note: Our servers are configured to prevent the downloading of both .htaccess and .htpasswd files.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.