Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Using keyboard commands

Website Builder version 7 has several keyboard combinations to help speed up your workflow and website building process. Don't worry — all of these options are easily reversed with the Undo button or another keyboard option (see below).

You can use the following combinations:

 • Align Top Items: Select multiple items (images and/or text) and click CTRL+UP ARROW
 • Align Bottom Items: Select multiple items (images and/or text) and click CTRL+DOWN ARROW
 • Align Right Items: Select multiple items and press CTRL+RIGHT ARROW
 • Alight Left Items: Select multiple items and press CTRL+LEFT ARROW
 • Copy Page Content to Another Page: Select one or more elements, click CTRL+C, change page and then click CTRL+V
 • Pixel by Pixel Movements: Select elements, click UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROW key to move an item by one pixel
 • Block Movements: Select elements, hold SHIFT and press UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROW key to move by one block
 • Undo: Performs undo as if you’re clicking the Undo button on the page by clicking CTRL+Z
 • Redo: Performs redo as if you’re clicking the Redo button on the page by clicking CTRL+Y
 • Open Widget Settings: Click once on a widget to open the Context menu, and double-click on the widget to open the Settings menu
 • Select Multiple Items: Click and drag a box around the items you want selected or hold down CTRL and click each item you want selected
 • Delete Multiple Item: Select the items you want to delete and press the DELETE key or BACKSPACE key
 • Save: Press CTRL+S

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.