Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using keyboard shortcuts in webmail

There are several keyboard shortcuts available in Web-Based Email to make everyday tasks such as sending, replying, and composing email easier and faster.

To Use Shortcut Keys

  1. Open Web-Based Email.
  2. Hover over the Settings drop-down menu, and then select Display Settings.
  3. Click the Other tab.
  4. Shortcut keys are enabled by default. To disable shortcut keys, uncheck the box next to Enable shortcut keys. Check the box to re-enable the shortcuts.
  5. Click OK.

Here is a list of the keyboard shortcuts and what they do:

Action Shortcut Keys Description
Open new message Enter Opens selected message
Send CTRL (PC) or CMD (Mac) + Enter Sends message from the composer
Return to message list l Refreshes the page and returns to the previous message list
Reply r Replies to message sender
Reply All a Replies to all message recipients
Forward f Forwards a message
Compose c Opens a new message in the Compose window
Mark as Read Shift + r Marks your message as "read"
Mark as Unread Shift + u Marks your message as "unread"
Flag g Flags message
Clear Flag Shift + g Clears flags
Search s Opens the Search page
Print p Prints selected messages
Save as Draft CTRL (PC) or CMD (Mac) + s In the composer, saves message to the draft folder
Save as Template CTRL (PC) or CMD (Mac) + Shift + m Saves message to the Templates folder
Select next email Down arrow or j Selects the next email in the message list
Select previous email Up arrow or k Selects the previous email in the message list
Delete email Delete or Backspace Deletes the selected emails
Select All CTRL (PC) or CMD (Mac) + a Selects all emails in the current message list
Deselect Email Esc Deselects all selected emails in the current message list
Expand/Collapse Tilde (Shift + `/~) Expands or collapses preview pane

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.