Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using MVC3 Applications on Your Hosting

Our Web Hosting and Plesk accounts support MVC3 applications by default, but our Classic Hosting accounts do not. For more information, see What type of hosting account do I have?

However, you can deploy ASP.NET MVC3 applications to Windows Shared Hosting accounts by copying certain assemblies to the bin directory.

If you want to use an ASP.NET MVC 3 RC2 application with our Windows® Hosting accounts, you must use IIS 7 or 8, runtime version 4.0 with integrated pipeline mode, and then upload the required assembly dependencies.

To Use MVC3 Applications with Windows Hosting

 1. Make sure your account uses IIS 7. For more information, see Customize IIS settings.
 2. Follow the instructions in Changing Pipeline Mode on Your Windows IIS 7 Hosting Account. Select Integrated Pipeline Mode.
 3. In your Project References section, set Copy Local to True for the following assemblies:
  • System.Web.Abstractions
  • System.Web.Helpers
  • System.Web.Routing
  • System.Web.Mvc
  • System.Web.WebPages
 4. Add the following assemblies to your project, and then set Copy Local to True:
  • Microsoft.Web.Infrastructure
  • System.Web.Razor
  • System.Web.WebPages.Deployment
  • System.Web.WebPages.Razor
 5. Publish your application.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.