Using the Watching List

The Watching list lets you track domain names on GoDaddy Auctions®. View the current price, the asking price, the number of bids placed on domain names, and the auction end time.

You can use the watch list from a web app or you can use the GoDaddy Investor app to track expiry auctions on your mobile device.

Add Domains to Your Watching List using Web App

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Search for the domain name you want to watch. For more information, see Searching for domains in GoDaddy Auctions.
 3. Click a domain name's plus (+) icon to view its listing details.
 4. Click the domain name's Watch (eye) icon to Add to your Watching List.The Watch icon turns blue.

View and Place Bids from Your Watching List using Web App

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. From Bidding List, select Watching.
 3. In the domain name's Make Bid/Offer column, enter the amount you want to bid or offer.
 4. Select that you have read and agree to any service agreements that display, and then click Submit Bids/Offers.

View and Place Bids from Your Watching List using Investor Mobile App

 1. Tap on the Investor app icon on your mobile device.
 2. Tap on the Watching tab.
 3. Tap on the domain you want to bid on.
 4. In the Your Bid field, accept the minimum bid that is already filled in or enter in a new proxy bid.
 5. Your proxy bid amount must be more than the minimum bid amount.

 6. Tap Place Bid to submit a new bid, or if you are winning and want to increase your bid and place a proxy, tap Increase Bid.
 7. More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.