Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using the Workspace Email Homepage

Here's the Lowdown: From your Homepage you can view new messages and upcoming Calendar events, search for a domain, or read your favorite RSS feed. You can add the following widgets to help you manage your accounts, check the weather, keep up with news, and more.

New Messages
Displays a list of your unread messages.
Calendar
Displays dates and events in your calendar. If you do not have a calendar, you can purchase one by clicking Add a Personal Calendar.
Online Storage
Allows you to manage your Online Storage. If you do not have an Online Storage account, you can purchase one by clicking Add Online Storage.
Domain Search
Search for available domains.
Bob Parsons TV
Displays video blogs from Bob Parsons on company news and more.
What's New
Displays a list of new updates to Web-Based Email.
The Weather Channel®
Displays your local weather forecast.
Top Stories by Feedzilla
Lists popular news stories right on your Homepage.
Life Style News by Feedzilla
Updates your Homepage with the latest Life Style stories.
Sports by Feedzilla
Receive updates on sports news straight from your Homepage.
Technology News by Feedzilla
Displays articles about the latest developments with this Technology feed.
Internet News by Feedzilla
Displays the most popular Internet-related news stories.

To Set the Homepage as Your Start Page

  1. Log in to Web-Based Email.
  2. Click Homepage.
  3. Select Set as start page.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.