Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Zend Guard Loader in Web & Classic Hosting

You can use Zend Guard Loader, a free application, to decode your website's Zend files if you use PHP 5.6 or earlier on your Linux hosting account. Zend Guard Loader does not support PHP 7.0 or later. For more information, see View or change your PHP version in Web & Classic hosting.

Note: If you use any version of PHP prior to 5.3 (for example, 5.2), you must use Zend Optimizer to decode your Zend files. For more information, see Using Zend Optimizer in Web & Classic hosting.

Warning: Our Web/Classic accounts do not support Zend Guard 6.0. Currently, we only support Zend Guard 5.5.0.

To enable Zend Guard Loader, you must either modify or create a PHP initialization file (more info) that includes the following code at the beginning:

apc.enabled=0
[Zend]
zend_extension="/usr/local/Zend/lib/Guard-5.5.0/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so"

The line apc.enabled=0 disables APC, which you must do to you Zend Guard on our hosting accounts.

Warning: We strongly suggest not using Zend Guard unless you know your files are encoded for PHP 5.6 or earlier. Files encoded with older versions of Zend Guard will not run under these versions of PHP, and trying to decode those files on your hosting account can corrupt them.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.