Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Zend Optimizer in Web & Classic hosting

You can use Zend Optimizer™, a free application, to decode your website's Zend files and enhance your PHP application's performance if you use PHP 5.2 or less. For more information, see View or change your PHP version in Web & Classic hosting.

Note: If you use PHP 5.3 or later, you must use Zend Guard Loader instead of Zend Optimizer. Zend Guard Loader does not support PHP 7.0 or later. For more information, see Using Zend Guard Loader in Web & Classic Hosting.

To use Zend Optimizer with our hosting accounts, you must disable APC. For more information, see Disabling APC on Your Hosting Account.

To enable Zend Optimizer on your hosting account, you must either modify or create a php5.ini file. The file you create or modify must include the following code in the first line of your file:

[Zend]
zend_optimizer.optimization_level=15
zend_extension_manager.optimizer=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
zend_extension_manager.optimizer_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
zend_extension=/usr/local/Zend/lib/Optimizer-3.3.3/ZendExtensionManager.so
zend_extension_ts=/usr/local/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3/ZendExtensionManager_TS.so
Warning: Zend Optimizer might corrupt files encoded for Zend Guard Loader and PHP 5.3

Note: We recommend backing up your php5.ini file before modifying it.

For more information, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.