Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Verify WordPress is up-to-date


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

One of the best ways to ensure you have a secure site is by keeping WordPress up-to-date. The following steps will help you keep your site running the latest version of WordPress.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Verify WordPress Version.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.

If the section turns green, the plugin will now keep your site running the latest version of WordPress. If the section is still red, this feature is not compatible with your hosting as it may already do automatic updates.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.