Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Việc xác thực tên thực cho miền .CN là gì?

Cần xác thực tên thực để đăng ký tên miền .cn.

Yêu cầu hoàn thành việc xác thực tên thật trước khi đăng ký được đưa ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Đối với các đăng ký hiện tại chưa thông qua RNV, người đăng ký sẽ cần phải hoàn thành RNV trước khi có thể gia hạn.
RNV cũng phải được thông qua cho người đăng ký, nếu họ muốn thay đổi tổ chức, họ hoặc tên của người đăng ký.

Việc hoàn tất xác thực tên thực đòi hỏi bạn cung cấp danh tính của bạn bằng cách tải lên loại nhận diện chính thức cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại nhận diện mà chúng tôi nhận cho việc xác thực tên thực ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn không hoàn tất việc xác thực tên thực, một miền mới sẽ không được đăng ký. Đối với các đăng ký hiện tại chưa hoàn tất việc xác thực tên thực, bạn sẽ không thể gia hạn miền của mình.

Bước tiếp theo