Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Việc xác thực tên thực cho miền .CN là gì?

Việc xác thực tên thực cho phép bạn "kích hoạt" tên miền .CN, nghĩa là bạn có thể dùng tên miền của bạn cho trang mạng hay địa chỉ email.

Yêu cầu này không áp dụng cho các đăng ký miền .CN trước tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, những khách hàng này phải hoàn thành việc xác thực tên thật nếu họ muốn thay đổi tổ chức, họ hoặc tên của người đăng ký.

Việc hoàn tất xác thực tên thực đòi hỏi bạn cung cấp danh tính của bạn bằng cách tải lên loại nhận diện chính thức cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại nhận diện mà chúng tôi nhận cho việc xác thực tên thực ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn không hoàn tất việc xác thực tên thực, bạn có thể giữ lại đăng ký miền .CN nhưng không thể kích hoạt nó.

Bước tiếp theo