Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

View my staging site

After you create a staging site for your Managed WordPress account, you can view your staging site to preview your site changes before bringing them live.

Note:Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

Note: Pro accounts are available only in the U.S.A. and Canada.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the site that you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
    Select staging
  4. Click Staging WP Admin.
  5. Log in to WordPress.
  6. In the wp-admin Dashboard, under Next Steps, click View your site.
    click view your site in wordpress

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.