Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing your inventory

Quick Shopping Cart can track your product inventory by reducing your stock as items are purchased from your online store. You can also allow products to be backordered and receive email notifications once your inventory reaches a specified threshold.

Quick Shopping Cart tracks inventory on a per-product basis. Enable inventorying on individual Product pages.

To View Your Inventory

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Inventory.

Your product inventory displays.

You can export or import your current inventory from the Tasks menu by clicking either Export Inventory or Import Inventory.

Note: Low inventory thresholds are established on a per-product basis. You can opt to receive an email message each time the low inventory threshold is reached by clicking on the product, and then, in the Inventoried section, entering a value for Email Me When Stock Is, and then clicking OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.