Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc

Dù là quản trị viên, bạn có thể cài đặt và quản lý tài khoản Workspace Email cho mọi người trong tổ chức của bạn.

Để truy cập tài khoản email (không phải quản trị), vui lòng thực hiện theo các bước để Đăng nhập vào Webmail.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc.
  2. Vui lòng nhập GoDaddy Tên người dùngMật khẩu của GoDaddy , và chọn Đăng nhập.
    Nhấp vào Đăng nhập

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin