Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Vui lòng mở phpMyAdmin

Bạn có thể mở phpMyAdmin để chỉnh sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu cho bất kỳ trang WordPress được quản lý nào. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thực hiện nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu thủ công hay thay đổi các giá trị của từng cơ sở dữ liệu.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn quản lý, chọn Cài đặt ở menu biểu tượng menu.

  chọn cài đặt
 4. Bên dưới Trang sản xuất, hãy chọn Hiển thị thêm.
  chọn hiển thị thêm
 5. Bên cạnh Chi tiết cơ sở dữ liệu, hãy chọn Xem.
  chọn xem
 6. Lưu ý: Đối với các tài khoản WordPress được quản lý Chuyên nghiệp (chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada), chúng tôi đã đăng nhập cho bạn và bạn sẽ truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Nếu bạn dùng tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển, vui lòng thực hiện bước tiếp theo.

 7. Sao chép Tên người dùngMật khẩu vào một tập tin văn bản.
 8. Chọn URL bên dưới URL phpMyAdmin để truy cập màn hình đăng nhập cơ sở dữ liệu.
  Cửa sổ Cơ sở dữ liệu
 9. Vui lòng dán Tên người dùngMật khẩu vào màn hình đăng nhập để truy cập Cơ sở dữ liệu.

Xem thêm thông tin