Website Errors: 503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable errors are most often caused by your site having met its maximum concurrent connection (simultaneous visitors) limit. For more information, see How many visitors can view my site at once?

However, you might also experience 503 errors if your hosting account consumes all of its available resources. Depending on the type of hosting account you have (more info), you might be able to do one of the following:

Hosting Type Do this...
cPanel Linux End PHP processes
Plesk Windows Recycle your application pool
Web Hosting Linux End processes using Manage system process (Linux)
Web Hosting Windows Recycle your application pool (Windows)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.