Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

What are account notifications?

When you log in to godaddy.com, we'll alert you if there's something you need to manage on your account. We only alert you to important things, like when your credit card needs to be updated or your domain is expiring. Don't worry — we'll also send you an email about these notifications to make sure you know when your GoDaddy account needs your attention.

What are the different types of notifications?

We'll alert you when:

  • Your payment method is going to expire.
  • Your GoDaddy domain or products are going to expire.
  • There are new ways to be notified about your account, such as SMS.

Where can I see my notifications?

Notifications are displayed in the top-right corner, next to the person icon. Click the notifications icon to see them.
account notifications icon

When will you alert me about my account?

We'll alert you 30-90 days before your products or payment methods are going to expire. As a visual reminder, the notification will go from yellow to red when you get closer to the expiration date.

How long does it take for my notifications to update once I've made a change?

It takes up to 24 hours for notifications to update after you've made a change to your payment method or products.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.