Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What Are Rich Snippets?

It can be difficult to set yourself apart from the rest of the world when it comes to your search engine ranking. Incorporating rich snippet code into your website gives your search results a unique look, and shows the relative content from your site right in the search results. This can increase click-thru rates dramatically.

Rich Snippets are small previews of relevant information on your website that display in the search results when someone does a search. Rich snippets tell the search engines more about your website and what content you have on your pages. When the search engines return a list of relevant results, your rich snippet information will appear and give them a preview of what they can expect to see on your site.

Here are a few examples of rich snippets and what they display:

  1. Authorship — Displays the author’s name, picture, and a link to more articles written by them.
  2. Local Business — Displays address and phone number of your business.
  3. Events — Displays time, title, and location of your event in search results.
  4. Video search — Displays a thumbnail preview of your video in search results.

By adding rich snippets to your website, you are helping search engines deliver more relevant results and making your results stand out. When viewing search results, a visitor can instantly see why your website was included.

Adding rich snippet code to your website increases traffic and lowers bounce rates because visitors already know what to expect when they reach your website. It’s a great way to set yourself apart on the search results and increase traffic to your website.

For more information, see Adding rich snippets code to your website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.