Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What are the connection strings for my application's database?

The following list contains connection strings for many popular program databases. If your program is not listed, contact the program's manufacturer.

Note: You will have to obtain these files referenced below by FTPing into your hosting account and into the application's directories. For more information on this, see your application's manufacturer's website.

To find your hostname, see What do I use for a host name when creating a database?

4Images

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$db_host = "youroldhostname";

Aardvark Topsites

Edit the settings_sql.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$CONF['sql_host'] = 'youroldhostname';

Advanced Guestbook

Edit the admin/config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$GB_DB["host"] = "youroldhostname";

Advanced Poll

Edit the db/include/config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$POLLDB["host"] = "youroldhostname";

anyInventory

Edit the globals.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$db_host = "youroldhostname";

BidWare

Edit the configuration/configure.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$bidwareTsohbD = 'youroldhostname';

BlogEngine.NET

Edit the web.config file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

Brim

Edit the framework/configuration/databaseConfiguration.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$host = 'youroldhostname';

Community Server

Edit the connectionStrings.config file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

Coppermine

Edit the include/config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$CONFIG['dbserver'] = 'youroldhostname’;

DotNetNuke

Edit the web.config file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

connectionString="Server=youroldhostname;Database=DBName;uid=DBUser;pwd=DBPass;"

dotProject

Edit the includes/config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$dPconfig['dbhost'] = 'youroldhostname';

connectionString="Server=youroldhostname;Database=DBName;uid=DBUser;pwd=DBPass;"

Drupal

To update Drupal connection strings, follow the instructions listed in INSTALL.txt.

Gallery

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$storeConfig['hostname'] = 'youroldhostname’;

Geeklog

Edit the db-config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$_DB_host = 'youroldhostname';

Joomla

Edit the configuration.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

var $host = 'youroldhostname';

Lifetype

Edit the config/config.properties.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$config['db_host'] = 'youroldhostname';

MODx

Edit the includes/config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$database_server = 'youroldhostname';

Mambo

Edit the configuration.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$mosConfig_host = 'youroldhostname';

Mantis

Edit the config_inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$g_hostname = "youroldhostname";

MediaWiki

Edit the LocalSettings.php and config/LocalSettings.php files. You will need to update the following line with the name of the new database server. $wgDBserver = "youroldhostname";

Moodle

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$CFG->dbhost = 'youroldhostname';

Noah’s Classifieds

Edit the app/config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$hostName="youroldhostname";

Nucleus

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$MYSQL_HOST = 'youroldhostname';

OSCommerce

Edit the includes/configure.php and admin/includes/configure.php files. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('DB_SERVER', 'youroldhostname');

OpenDB

Edit the include/local.config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

'host'=>'youroldhostname', //OpenDb database host

OpenX

Edit the var/yoursitename.com.conf.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

host="youroldhostname"

OrangeHRM

Edit the lib/confs/Conf.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$this->dbhost = 'youroldhostname';

paFileDB

Edit the includes/config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$dbServer = "youroldhostname";

PHCDownload

Edit the include/config.ini.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$config['db_server'] = "youroldservername";

PHPOpenChat

Edit the config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('DATABASE_HOST', 'youroldhostname');

PHProjekt

Edit the config.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('PHPR_DB_HOST', 'youroldhostname');

PhpBB

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$dbhost = 'youroldhostname’;

phpCollab

Edit the includes/settings.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('MYSERVER', 'youroldhostname');

phpMyFAQ

Edit the inc/data.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$DB["server"] = 'youroldhostname';

phpmyvisits

Edit the config/config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

'db_host' => 'youroldhostname',

Pinnacle Cart

Edit the content/engine/engine_config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('DB_HOST', 'youroldhostname');

PostNuke

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$pnconfig['dbhost'] = 'youroldhostname';

reBlog

Edit the config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('REF_DB_HOST', "youroldhostname");

Serendipity

Edit the serendipity_config_local.inc.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$serendipity['dbHost'] = 'youroldhostname';

SilverStripe

Edit the tutorial/_config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

"server" => "youroldhostname",

Simple Machine Forum

Edit the Settings.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$db_server = 'youroldhostname';

Vanilla Forum

Edit the conf/database.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

$Configuration['DATABASE_HOST'] = 'youroldhostname’;

WebCalendar

Edit the includes/settings.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

db_host: youroldhostname

WordPress

Edit the wp-config.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('DB_HOST', 'youroldhostname');

Xoops

Edit the mainfile.php file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define( 'XOOPS_DB_HOST', 'youroldhostname' );

YetAnotherForum

Edit the yafnet.config file. You will need to update the following line with the name of the new database server.

user id=DBUser;pwd=DBPassword;data source=youroldhostname;initial catalog=DBName;timeout=90

Zen Cart

Edit the includes/configure.php and admin/includes/configure.php files. You will need to update the following line with the name of the new database server.

define('DB_SERVER', 'youroldhostname’);


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.