What does it mean to host a domain?

Hosting (also known as website hosting or Web hosting) is the business of housing, serving, and maintaining files for one or more websites. In a sense, you rent space on a computer to hold your website. Your host, the computer where your website files are stored, assigns an address (DNS) for your files to your domain name so that anyone can find your website on the Internet by typing in your domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.