Trợ giúp

Miền Trợ giúp

What does the status of a domain name mean?

There are several domain name status codes that you might see when using Domain Backorders and Monitoring. Most of these are variations of a few basic statuses:

 • ACTIVE — The normal state for a domain name. Active domain names can be used for websites, email, or to register nameservers.
 • REGISTRAR-HOLD — The domain name was placed on hold by the registrar and cannot be used or renewed.
 • REGISTRY-HOLD — The domain name was placed on hold by the registry and cannot be used.
 • REGISTRAR-LOCK — The registrar, often at the request of the domain name registrant, locked the domain name so that its settings cannot be modified.
 • REGISTRY-LOCK — The registry locked the domain name so that its settings cannot be modified.
 • REDEMPTIONPERIOD — The domain name expired, and the registry is waiting for 30 days as a precautionary measure before releasing it.
 • PENDINGRESTORE — A domain name that had expired is being restored to ACTIVE status.
 • PENDINGDELETE — The domain expired and is no longer available for redemption. The registry is about to erase it. A domain name remains in this status for five days before it is deleted.
 • CLIENT_DELETE_PROHIBITED — The registrar locked the domain name so that it cannot be deleted.
 • SERVER_DELETE_PROHIBITED — The registry locked the domain name so that it cannot be deleted.
 • CLIENT_HOLD — The registrar placed the domain name on hold, and it cannot be used.
 • SERVER_HOLD — The registry placed the domain name on hold, and it cannot be used.
 • CLIENT_RENEW_PROHIBITED — The registrar locked the domain name so that it cannot be renewed.
 • SERVER_RENEW_PROHIBITED — The registry has locked the domain name so that it cannot be renewed.
 • CLIENT_TRANSFER_PROHIBITED — The registrar locked the domain name so that it cannot be transferred to another registrar.
 • SERVER_TRANSFER_PROHIBITED — The registry locked the domain name so that it cannot be transferred to another registrar.
 • CLIENT_UPDATE_PROHIBITED — The registrar locked the domain name to prevent its settings from being changed.
 • SERVER_UPDATE_PROHIBITED — The registry locked the domain name to prevent its settings from being changed.
 • INACTIVE — The domain name cannot be used because the nameservers haven't been entered or there is a problem with the nameservers.
 • OK — The domain name is active and can be used for websites, email, or to register nameservers.
 • PENDING_DELETE — The registration for the domain name is about to be deleted by the registry, as when the domain name expires.
 • PENDING_TRANSFER — The domain name is in the process of being transferred from one registrar to another. It may not be modified during this period.
 • PENDING_VERIFICATION — The registry is creating the domain name record.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.