What filename does my PHP initialization file need to use?

PHP initialization files can manage form, server, and environmental variables as well as server-side cookies, temporary directories, error display, and error logging. You can look at the directives these files can control in PHP's documentation.

The file name your PHP initialization must use depends on the type of hosting account you have (more info).

Type Filename Location (more info)
Web Hosting - Linux with PHP 5.6 (info) php56.ini Root of account (one per account)
Web Hosting - Windows with PHP 5.4 (info) .user.ini1 Root of account (one per account)
All Other Web Hosting php5.ini Root of account (one per account)
cPanel 2 .user.ini1 /public_html (one per account)
Plesk .user.ini1 Website root (one per website)
Managed WordPress .user.ini1,3 /html (one per website)

If you don't see the file that you need listed in your hosting account, you will need to create a file with the filename listed above for your hosting type. If changes to your PHP initialization file are not taking effect, we have troubleshooting steps available here.

Web Hosting accounts running Windows with IIS 6 do not support PHP and therefore do not support PHP initialization files.

1 .user.ini files do not let you modify all of the same settings as php.ini files (php's documentation) and are only compatible with PHP versions 5.4 and above (Web & Classic / cPanel / Plesk).

2 When using cPanel, you can also modify the php.ini file when selecting which php version you are using by clicking Switch To PHP Options. For more information, see View or change the PHP version for my Linux Hosting.

3 Managed WordPress accounts also support using php.ini files, but because of the difficulty in refreshing them when they're updated, we recommend using .user.ini files instead.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.