Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What is collation and can I change it on my MS SQL database?

Collation controls the way string values are sorted. The default collation sorts alphabetically using the standard Latin character set. Other collations will sort in different orders. For example, a traditional Spanish collation places words beginning with "ch" at the end of a list of words beginning with "c."

It is not necessary to change the default collation to use non-Latin characters. All shared MS SQL databases support Unicode characters, allowing the storage of a variety of alphabets.

Modifying collation settings is an advanced database task and should only be performed by experienced database developers. If you determine it is necessary to change your collation, we recommend modifying it at the table or column level. Making this change at the database level disables some Hosting Control Panel functionality, including the installation and removal of ASP Schema objects. Modifying at the table or column level avoids the majority of known compatibility issues with non-standard collation settings.

The following T-SQL sample illustrates how to set the collation at the column level:

CREATE TABLE [dbo].[CollationTest](
[keyColumn] [bigint] NULL,
[strColumn] [varchar](max) COLLATE Traditional_Spanish_CI_AI NULL
) ON [PRIMARY]

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.