What is FTP?

File Transfer Protocol (FTP) is a way to move files from your computer to your hosting account and vice versa. To use FTP, you'll need an FTP client. There are many different clients you can use, but we recommend FileZilla.

Note: Our hosting accounts only support passive FTP. This setting is present in most FTP clients and website design software that support publishing with FTP.

Next steps

How you move your files is dependent on the type of hosting account you have.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.