What Is Google AdWords?

AdWords® is Google's search engine marketing/advertising program. AdWords is currently the Internet's leading provider of pay-per-click (PPC) advertising. Through the Google® search and content networks, AdWords ads reach as much as 80 percent of all Internet users globally.

Google AdWords is the easy, effective way to reach potential customers already searching the Internet for information about your products and services. Simply create your own ads, choosing keywords that help Google match the ads to your audience. You pay only when someone clicks on them. Best of all, your ads could appear alongside/above search results on Google.com and could appear on sites in the Google Network.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.