Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What Is Medium trust level and how does it affect my hosting account?

Trust level refers to permissions set in the Web.config file that dictate what operations can and cannot be performed by Web applications. Our ASP.NET 3.5 and 4.0 shared hosting servers use the default Medium trust level with the addition of OleDbPermission, OdbcPermission, and a less-restrictive WebPermission.

Applications operating under a Medium trust level have no registry access, no access to the Windows event log, and cannot use ReflectionPermission (but can use Reflection). Such applications can communicate only with a defined range of network addresses and file system access is limited to the application's virtual directory hierarchy.

Using a Medium trust level prevents applications from accessing shared system resources and eliminates the potential for application interference. Adding OleDbPermission and OdbcPermission allows applications to use those data providers to access databases. WebPermission is modified to allow outbound http and https traffic.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.