Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

What is .NET 4.0?

Microsoft's® .NET 4.0 is a development platform used to create dynamic websites and Web applications. The .NET Framework is used for building applications that have optimal user experiences. It supports numerous Web technologies, including Language Integrated Query (LINQ), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WF), Windows® Communication Foundation (WC) and Silverlight®.

The 4.0 release concentrated on stability, performance, and usability improvements. These performance improvements are virtually transparent, but include updates to ASP.NET runtime that make ASP.NET 4.0 applications run more efficiently and use less resources. The .NET 4.0 upgrade also includes several new features to the Web form engine.

The .NET 4.0 upgrade is available in Windows Web Hosting accounts NOT using IIS 6, JAVA or FrontPage® extensions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.