What is open_basedir?

The open_basedir function defines the locations or paths from which PHP is allowed to access files using functions like fopen() and gzopen(). If a file is outside of the paths defined by open_basdir, PHP will refuse to open it. You cannot use a symbolic link as a workaround, because the path that the symbolic link resolves to falls under the restrictions of the open_basedir function.

Note: The open_basedir restrictions can be turned off in the Apache configuration file, httpd.conf, with the following line: php_admin_value open_basedir none

The default open_basedir restrictions for shared Linux hosting accounts have no value. PHP scripts can access all directories within your hosting account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.