What is Site Backup?

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

This video explains the importance of backing up your website on a regular basis, and how automatic backup tools like GoDaddy's Site Backup make it so easy.

Note: Site Backups hasn't been sold as a standalone product since early 2018. For our newest backup product, please see What is Website Backup?

Site Backups provides:

  • Automatic daily backups for your websites and databases
  • Automatic integration with your GoDaddy hosting (minimal-to-no setup required)
  • Restoring your entire hosting account or individual files
  • Storage for your last 30 backups
  • Backups on demand
  • Database backups

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.