What is the name of my hosting account's relay server?

The relay server you need to use in your code depends on the type of hosting you use, as well as the type of script generating the email messages. For more information, see What type of hosting account do I have?

Web/Classic (Hosting Control Panel)

Use relay-hosting.secureserver.net unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

In those cases, you do not need to specify a relay server.

Linux (cPanel)

Use localhost unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

In those cases, you do not need to specify a relay server.

Windows (Plesk)

Use relay-hosting.secureserver.net unless you use PHP script and the mail() function, in which case, you do not need to specify a relay server.

Managed WordPress

Use relay-hosting.secureserver.net unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.