What paths do I use to upload PERL files and use the PERL interpreter?

You can publish your PERL files to any directory.

Note: The file's permissions must be set to execute to work.

If your account supports CGI or Perl (more info), the system path to our Perl interpreter is:

#!/usr/bin/perl

CGI binaries must end in .cgi or .pl. You cannot use /cgi-bin/ with our hosting system.

Example of a Test PERL Script

#!/usr/bin/perl

use CGI qw(:standard);
print "Content-type: text/html\n\n";
print "Greetings user.\n";

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.