Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1 Trợ giúp

What should I do with generated keywords?

Once Search Engine Visibility helps you identify keywords for your site, you need to incorporate them into your Web page content. Keywords give search engines an indication that the user's Web page is relevant to a particular search. Search engines also look for keywords in specific areas of a Web page.

Here are the areas of your site in which you should add the generated keywords:

 • Meta Tags — Contain keywords, description, directions, and restrictions for search engine spiders. Meta tags do not affect how the page displays to visitors. For more information, see Adding tags to your website.
  • Description — Defines Web page information search engines display when they list the site. The description meta tag should concisely explain the nature and contents of the Web page while using the keywords generated in Search Engine Visibility.
 • Title and H1 Tags — Visible to your site visitors.
  • Title Tag — Defines a Web page's name, which displays in the top bar of a Web browser. The title tag should include the Search Engine Visibility-generated keywords that represent the theme of the actual contents on the Web page. Many search engines pay particular attention to keywords in the title tag. As well, search engines generally display the title tag's contents in their site listings. It is best to keep your browser title less than 65 characters in length.
  • H1 Tag — Describes what the Web page is about. The H1 — or header — should include relevant Search Engine Visibility-generated keywords. But, don't make it too long. Your H1 tag shouldn't be longer than a short sentence.
 • Image Tag — Should include alt (alternate), title, and src (source) attributes. Search engines use the text in image attributes to categorize the images on your site, so they should contain relevant keywords.
 • Site Text — Should be inviting, comprehensive, and — within reasonable limits — contain as many of the Search Engine Visibility-generated keywords as possible. Naturally incorporating keywords, and variations of keywords into content is the best approach."Stuffing" your content with keywords won't help, it may even hurt you. Google penalizes unnatural keyword use. For more information, see Search Engine Visibility FAQ
 • Keyword URLs — Incorporating keywords into page URLs is also recommended. For example: http://www.coolexample.com/landscaping-secrets-to-stay-green.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.