Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What trust level can I use when running ASP.NET?

The trust level available to your ASP.NET applications depends on the type of hosting you use (more info).

Click one of the following, based on the type of hosting you have. You can tell this by the second word in your hosting's description beneath your hosting account's domain name, e.g. Deluxe Web correlates to Web/Classic (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

The default trust level on your account depends on the version of ASP.NET you are currently using (more info).

ASP.NET 1.1
If you are using ASP.NET 1.1 on your Windows shared hosting account, you have 'full trust' on the server.
ASP.NET 2.0/3.0/3.5
If you're using .NET runtime environment 2.0, you have 'medium trust' on the server.
ASP.NET 4.0/4.5
If you're using .NET runtime environment 4.0, you have 'web full trust' on the server.

Note: When using ASP.NET 4.0/4.5 you must declare Full Trust in your Web.Config. You can add the following snippet of code to your Web.Config:

<configuration>
  <system.web>
    <trust level="Full" />
  </system.web>
</configuration>

For more information about trust levels in ASP.NET 2.0, see What Is Medium trust level and how does it affect my hosting account?

Windows (Plesk)

Our Plesk shared hosting accounts default to 'medium trust.' However, you can change your trust settings on the ASP.NET settings in Plesk.

To Change Your Trust Level

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
 5. Click ASP.NET Settings.
 6. From the CAS trust level menu, select the settings you want, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.