Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

What version of MySQL do you offer?

Currently, all Plesk accounts create and host MySQL 5.5 databases.


Bài này có hữu ích không?
Thanks for your feedback. To speak with a customer service representative, please use the support phone number or chat option above.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Tell us what was confusing or why the solution didn’t solve your problem.