Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Where can I download my backups in Plesk hosting?

Here's how to download backup files you create manually using the Backup Manager in your Plesk hosting account.

Note: You need to create a backup file before you can download it. For information, see Back up my website in Plesk hosting.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Web Hosting, click the triangle to see the list of your hosting accounts.
  3. Next to the Plesk hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Backup Manager.
  5. Next to the backup file you want to download, click the green arrow to download the file to your computer.

    Or, to download a database backup file, click More Actions > Database Backup Repository, and then click the green arrow next to the database backup file you want to download.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.