Which components does my hosting support?

Some websites need particular components to function correctly. This list shows supported components for our Shared Hosting and Business Hosting accounts.

Component Linux Hosting
with cPanel
Windows Hosting
with Plesk
AJAX
ASP (.NET, AJAX) -
Bootstrap v4 -
CGI
cURL
Cron Jobs -
FTP over SSL
ionCube -
mod_rewrite -
Microsoft URL Rewrite Module -
MS SQL -
MySQL
Perl
PHP
Python
Raw Access Logs<
Server Error Logs -
Service Side Includes (SSI)

There are different features available to your account depending on its tier (Economy, Deluxe, and so on). For more info on tier-specific features like number of databases or websites, see our plan info for Linux Shared Hosting or Business Hosting, or Windows Hosting with Plesk.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.