Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Which mod_pagespeed functions do you support?

Our Linux-based Web Hosting accounts can use mod_pagespeed, which is an open-source module that optimizes Web pages and their resources for better performance. For more information, see Google's documentation.

You can enable it on your hosting account through a .htaccess file. Here's an example of the coding you can include in your .htaccess file to enable the Extend Cache function:

<IfModule pagespeed_module>
   ModPagespeed on
   ModPagespeedEnableFilters extend_cache
</IfModule>

You can enable the following functions using the ModPagespeedEnableFilters directive:

Function pagespeed.conf Code
Extend Cache extend_cache
Collapse Whitespace collapse_whitespace
Combine CSS combine_css
Move CSS to HEAD move_css_to_head
Elide Attributes elide_attributes
Remove Comments remove_comments

For more information about a mod_pagespeed function, click its link from the Function column.

Other Features of mod_pagespeed

You can also enable the following directives in the .htaccess file:

  • ModPagespeedDisallow
  • ModPagespeedAllow
  • ModPagespeedMapOriginDomain
  • ModPagespeedMapRewriteDomain

For more information about using these directives, see Using mod_pagespeed.

We are still testing any mod_pagespeed functions not yet listed for compatibility, performance, and reliability. Because mod_pagespeed is still in a beta offering, its features might change. We also cannot guarantee that any enabled modules will not conflict with your website's existing content.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.