Which PHP libraries do you support on your hosting servers?

We currently support these PHP 5 libraries:

 • MySQL
 • GD Image (with freetype
 • XML
 • GetText (multi-language support)
 • Zip
 • PCRE (Perl Compatible Regular Expressions)
 • Regex
 • iconv
 • pdo_mysql (Linux only)
 • pdo_sqlite
 • SQLite

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.