Which products support delegate access?

People who have delegate access to another person's account can manage the following products:

  • Domain names (except for the Premium DNS feature)
  • Note: Professional Web Design sites are not accessible using delegate access.

  • Shared hosting

    Note: Some shared hosting accounts will not display information to people accessing as a delegate.

  • SSL certificates
  • VPS & dedicated servers using "My Servers"

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.