Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why am I getting bouncebacks for messages I didn't send?

If you are receiving a large number of replies or bouncebacks for emails that you didn't send, or from email addresses that show your domain but don't exist, you may have been spammed.

There's a spoofing technique where a spammer sends huge volumes of email messages that appear to be from you or someone other than the actual source. Spammers often use a random address in their spam list as the From address to disguise the true source.

Here are some ways you can protect yourself and your email account from being spammed:

  • Không bỏ đăng ký email của thư rác. Bỏ đăng ký cho phép người gửi thư rác biết họ có địa chỉ email hợp lệ.
  • Tạo một địa chỉ email riêng biệt chỉ cho việc dùng trên trang mạng.
  • If you have the catch-all feature for your domain turned on, temporarily turn it off.
  • Set up an SPF record to prevent further abuse to your domain.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.