Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Why are proper image tags important for my website?

Images can organize your page, emphasize your content, and make it visually appealing for visitors. With more people turning to image searches to find what they're looking for, proper image tags ensure that search engines catalog your images appropriately so people can find your site.

Because search engines can't see pictures, a keyword-rich alt attribute in an image tag gives search engines the info they need to "read" the image. Here's an example of a proper image tag with an alt attribute for a picture of a dog:

<img src="https://www.coolexample.com/dog.jpg" alt="my dog fido" />

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.